ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DEĞERLENDİRME SORULARI-1

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ:

1-Sömürgecilik ne demektir? Avrupa’da sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasının nedenleri ni yazınız.

2-Sanayi İnkılabının (Endüstri Devriminin) tanımını yaparak, sonuçlarını yazınız.

3- Üçlü İtilaf  ve Üçlü İttifak devletlerinin adlarını yazarak, Birinci Dünya savaşı öncesi Avrupa’da devletler arasında gruplaşmaların ortaya çıkmasının nedenlerini yazınz.

4-Birinci Dünya Savaşı öncesi  Almanya – İngiltere ve Almanya – Fransa arasında yaşanan rekabetin nedenlerini yazınız.

5-PANİSLAVİZM POLİTİKASI ne demektir ? Açıklayınız. Panislavizm Politikası hangi ülkeleri ve neden rahatsız etmiştir?

6-Birinci Dünya Savaşı öncesi ,Almanya  ile  Osmanlı devleti  arasında yaşanan yakınlaşmanın nedenlerini yazınız.

7-ABD ‘nin Birinci Dünya savaşına girmesinin nedenlerini yazınız.

8-Japonya’nın Birinci Dünya Savaşında amacı neydi ? Hangi grupta ve neden yer aldı?

9-İngiltere neden Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesini istemiyordu?

10-Almanya neden Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına kendi yanında girmesini istiyordu?

 
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA İMZALANAN BARIŞ ANTLAŞMALARI

 1-Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarının adlarını ve kimler arasında imzalandığını yazınız.

2- Almanyanın ileriki yıllarda yeniden bir tehdit oluşturmasını önlemek amacıyla Versay Antlaşması hangi hükümleri getirmiştir?

3-Birinci Dünya Savaşı  sonunda yıkılan  imparatorlukların  ve kurulan yeni devletlerin adlrını yazınız.

4- Versay Antlaşmasının imzalanması daha sonraki yıllarda hangi sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur?

5-Brest-Litowski Antlaşması  ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Antlaşmanın  önemini  ve sonuçlarını yazınız.

6-Sevr Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır?

7-Sevr Antlaşması  hukuki açıdan  neden yürürlüğe girmemiştir?

8-Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı Heyetinde kimler vardı?

9-Sevr Antlaşması neden geç imzalanmıştır?

 

 PARİS BARIŞ KONFERANSI

1-Paris Barış konferansı ne zaman ve hangi amaçla toplanmıştır?

2-Paris barış konferansına kimler katılmıştır?

3-Paris Barış Konferansında Osmanlı  devletiyle ilgili alınan kararları açıklayınız.

WİLSON PRENSİPLERİ

1-Wilson Prensipleri kim tarafın ve hangi amaçla yayınlanmıştır?

2-Wilson Prensiplerinin Osmanlı devletini ilgilendiren maddelerini yazınız.

3-İtilaf Devletlerinin  Wilson Prensiplerine karşı tutumları ne olmuştur?

 

MONROE DOKTRİNİ

1-Monro Doktrini  ne zaman ve kim tarafından ortaya atılmıştır?

2-Monroe Doktrininin esaslarını maddeler halinde yazınız.

3-Birinci Dünya Savaşı sonrası (Versay Antlaşmasından sonra) ABD’nin dış politikasının esaslarını yazınız.

 

 RUSYA -SSCB

1-Çar 1.Petro döneminde Rusya'da gerçekleştirilen önemli reformları yazınız.

2-Çar 1. Petro döneminde Rusya’yı büyük bir devlet yapmak amaçıyla  uygulamaya konulan dış politikanın hedeflerini yazınız.

3-Rusyanın Balkanlarda uygulamış olduğu “PANİSLAVİZM POLİTİKASI” ne demektir? Bu polikanın amaçlarını yazınız.

4-Çanakkale savaşlarının sonuçları Rusya’yı nasıl etkilemiştir?

5-Rusya’da 1917 ekim devriminin nedenlerini ve sonuçlarını yazınız.

6-Bolşevik,Menşevik,Kızılordu ve Beyazordu ne demektir? Açıklayınız.

7-Sosyalizm nasıl bir yönetim biçimidir? Özelliklerini yazınız.

8-Kurtuluş Savaşımızda Bolşevik Rusya’nın  Mili Mücadele hareketine destek vermesinin nedenlerini açıklayınız.

9-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini oluşturan Sovyet Cumhuriyetlerinin adlarını yazınız.

10-Demirperde yada Doğu Bloku  ne demektir? Demirperde ülkelerinin adlarını yazın.

11-Varşova paktı ne demektir? Hangi amaçla kurulmuştur? Varşova Paktına üye ülkeler hangileriydi?

12-Sovyetler Birliğinde Mihail Gorbaçov döneminin özelliklerini yazınız

13-perestroyka”  (yeniden  yapılanma)  ve “glasnost” (açıklık) politikaları ne demektir? Açıklayınız.

14-Sovyetler Birliğinde perestroyka”  (yeniden  yapılanma)  ve “glasnost” (açıklık) politikalarının uygulanması hangi sonuçları yaratmıştır?

15-Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin adlarını yazınız.

16-Bağımsız Devletler Topluluğu ne demektir? Bu topluluk hangi üye devletlerden oluşmuştur?

BASMACI HAREKETİ

1-Basmacı Hareketi ne demektir? Bu hareketin esas gücünü kimler oluşturmuştur ?

2-Basmacı hareketinin temel amacı nedir?Basmacı hareketi amacına ulaşmışmıdır?

3-Basmacı Hareketi karşısında Ruslar Basmacı Hareketini  bastırmak için hangi girişimlerde bulunmuşlardır?

4-Enver Paşa Basmacı hareketinde ne gibi rol oynamıştır?Enver Paşa neyi gerçekleştirmek istiyordu?

5-Enver Paşa’nın önder olmasına kimler karşı çıkmıştır?

6-Türkistanda ki Basmacı Hareketinin sonuçlarını yazınız.

7-Zeki Velidi Togan kimdir?Hangi yönleriyle tanınır?

8- Zeki Velidi Togan’ın önemli eserlerinin adlarını yazınız.

ORTADOĞU

1-Coğrafi bir bölge olarak  “Ortadoğu” neresidir? Açıklayınız.

2-Ortadoğu bölgesinin tarih boyunca sahip olduğu önemi hangi özellik-

lerinden kaynaklanmaktadır?Maddeler halinde yazınız.

3-Birinci Dünya Savaşı devam ederken Sykes-Picot gizli antlaşmasına göre İngiltere ve Fransa’ya Ortadoğu’da hangi bölgeler verilecekti?

4-Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre İngiltere ve Fransa Osmanlı  Devle-tine ait hangi toprakları işgal etmişlerdir?

5- Manda yönetimi ne demektir? Özelliklerini Açıklayınız.

6-Birinci Dünya savaşından sonra Ortadoğuda hangi devletler hangi ülkelerde manda yönetimi kurmuşlardır?

7-İngiltere ve Fransanın Ortadoğu Bölgesinde ki manda yönetimleri ne zaman son bulmuştur?


MEİJİ RESTORASYONU

 1-Japonyada “Meiji Restorasyon  dönemi ne zaman ve hangi hükümdar ile başlamıştır?Bu dönemin başlaması ile Japonyada hangi dönem sona ermiştir?

2-“Meiji Restorasyonu” ne demektir? Bu dönemin özelliklerini açıklayınız.

3-Japon İmparatoru Meiji (Mutsuhito) imzalamış olduğu antlaşma ile Japonyada hangi yenilikleri gerçekleştirmeyi kabul etmiştir?

4-Shogunluk (Şogunluk) dönemi, Samuray, Kimona  ne demektir? Açıklayınız.


1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ

1-1929 Dünya Ekonomik krizi ne demektir? Hangi ülkelerde yıkıcı etkiler yaratmıştır?

2-1929 Dünya Ekonomik Krizi hangi sonuçları yaratmıştır? Açıklayınız.

3-1929 Dünya Ekonomik Krizinin nedenlerini yazınız.

4-“Kara Perşembe “ ne demektir? Açıklayınız.

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !